Toerfiets Club Tube
Van maart tot en met oktober sportief én gezellig!

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Toerfiets Club Tube, gevestigd Rilland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20148145, hierna te noemen: 'TC Tube'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@tctube.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Register van verwerkingen persoonsgegevens: 

Doel

Welke  persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

  

 

Het uitvoeren van de ledenadministratie

. Voornaam
. Achternaam
. Adres
. Geboortedatum
. Telefoonnummer
. Emailadres
. Geslacht
. Via inschrijfformulier (papier of digitaal) aangeleverd
 
Deze gegevens worden opgenomen op de ledenlijst (Excel)
  


Uitvoering  van het lidmaatschap 

Gedurende   de looptijd van het lidmaatschap tot 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap

Secretaris (de secretaris houdt de ledenlijst actueel)

Leden   van het bestuur krijgen de actuele ledenlijst ter beschikking voor het uitvoeren van hun taken

NTFU

De   sponsor wanneer het lid aanspraak maakt op ledenkorting

Financiële  administratie

Ledenlijst:
· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Geslacht
· Bankgegevens
· Betaalgegevens
· Lidmaatschapsnummer NTFU
 

Uitvoering van het lidmaatschap t.b.v. de jaarlijkse heffing van de contributie, de afrekening met de NTFU en de inning van gelden tbv aanschaffen kleding

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap tot 1 jaar na het beëindigen daarvan.  

  

Uitgezonderd   de zaken die 7 jaar bewaard moeten blijven om fiscale redenen

Penningmeester

  

 

  

 

en voorts:

Versturen uitnodigingen en informatie   (o.a. van bestuur, commissies, e.d.).

Mailadres en mobiel nummer tbv Whatsapp-groep

  

 

  

 

Toestemming

Gedurende   de looptijd van het lidmaatschap

Bestuur en commissies

Terugblik op activiteiten met de Nieuwsbrief, op de website en op de Facebookpagina

Foto's, video’s, verslagen

Toestemming

Gedurende   de looptijd van het lidmaatschap tot 1 jaar na het lidmaatschap

Bestuur, commissies en het voor (de verslaglegging van) de activiteit verantwoordelijke lid

De websiteprovider en Facebook

Onder de publieke aandacht brengen van de vereniging

Foto’s en video’s op het openbare deel van de website en op de  Facebookpagina

 

Toestemming

Gedurende   de looptijd van het lidmaatschap tot 1 jaar na het lidmaatschap

Bestuur

  

De websiteprovider en Facebook

Indeling voor deelname aan activiteiten

Naam en mailadres

  

 

Toestemming

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap tot 1 jaar na het lidmaatschap

Commissies

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt TC Tube uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, tenzij TC Tube wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht TC Tube te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij TC Tube op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal TC Tube deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van TC Tube hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

TC Tube treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van TC Tube. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TC Tube raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

TC Tube past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. TC Tube raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TC Tube er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TC Tube wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        secretaris TC Tube

E-mail:                              info@TCTube.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn: Gegevens deelnemers vernietigen 2 jaar na evenement.

TC Tube verklaart voorts:

TC Tube heeft haar privacybeleid zichtbaar gemaakt op de website van TC Tube.

TC Tube verklaart dat zij nooit persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor TC Tube ze heeft gekregen.

TC Tube heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers/cloud met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

TC Tube heeft de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

TC Tube verklaart dat zij nooit persoonsgegevens overdraagt aan of opslaat bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

TC Tube heeft geen eigen computers. Ieder bestuurs- of commissielid gebruikt de eigen privé-computer voor zijn/haar werkzaamheden. Bestuursleden, commissies en andere vrijwilligers die over persoonsgegevens kunnen en mogen beschikken laten we een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

TC Tube heeft een autorisatie-procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.

TC Tube heeft bestuursleden en overige verantwoordelijke leden geïnformeerd en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

TC Tube heeft de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

TC Tube heeft papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

TC Tube mailt geen reclame naar haar leden; alleen zakelijke informatie betreffende TC Tube, de NTFU, de kledingleverancier en de sponsoren.

TC Tube maakt geen gebruik van digitale direct marketing.

Aanmelding van minderjarige leden vindt plaats door de ouders/verzorgers. Zij verklaren akkoord te gaan met verwerking van hun persoonsgegevens.

TC Tube verklaart dat zij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:

Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Toerfiets Club Tube,

Contactpersoon: Richard van der Mast, secretaris

Plaats: Rilland

Datum: 18 mei 2021 

 
E-mailen
Bellen
Info